lupa x
user

Strategie bezpečnosti silničního provozu pro města dostaly zelenou

Strategie bezpečnosti silničního provozu pro města dostaly zelenou

24.11.2021

Redakce

V období let 2011-2020 bylo na území měst a obcí České republiky při 642 837 registrovaných dopravních nehodách usmrceno 1 831, těžce bylo zraněno 13 465 a lehce 135 289. Téměř 2/3 usmrcených osob tvořily zranitelní účastníci silničního provozu, což představují chodci (41 %), cyklisté (13 %) a motocyklisté (12 %). Proto je nutné zaměřit pozornost a účinně zacílit aktivity s cílem snížit počet smrtelných a těžkých zranění do roku 2030 na polovinu, k čemuž mají pomoci takzvané Místní strategie bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích.

Strategie bezpečnosti silničního provozu pro města dostaly zelenou

Jak strategii odborně správně sestavit?

Odpověď na tuto otázku se dozvěděli zástupci měst a obcí v Centru dopravního výzkumu, jediné výzkumné instituce zaměřené na dopravu u nás. Její odborný tým nabídnul zástupcům měst a krajů odpovědným za oblast dopravy on-line workshop zaměřený na přínosy tvorby strategií bezpečnosti silničního provozu a implementaci jejich opatření do praxe. Oba tyto dokumenty vycházejí z celostátní Strategie BESIP 2021-2030, kterou schválila svým usnesením vláda České republiky 4. ledna 2021.

„Pro ty, kteří se workshopu nemohli zúčastnit, jsme natočili záznam z jejího průběhu. Ten jsme pro všechny zájemce umístili na kanále YouTube“, doplňuje Ondřej Valach, vedoucí Oblasti strategií a analýz bezpečnosti Centra dopravního výzkumu.   

Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vizovice a Zlínský kraj

V těchto místech naší země již zkušenosti se zavedením strategií mají. O to významnější bylo vystoupení jejich zástupců, kteří se s účastníky akce podělili o své praktické zkušenosti se zavedením opatření zvyšujících bezpečnost silničního provozu do života svých měst nebo kraje.

Centrum dopravního výzkumu do České republiky přineslo takzvanou švédskou VIZI NULA

Podílelo se na zpracování řady strategických dokumentů, včetně Strategie BESIP 2021-2030. “Jejím hlavním cílem je snížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod na polovinu oproti průměru let 2017-2019“, vysvětluje Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu. Dosáhnout by toho Česká republika měla v roce 2030, podobně jako další státy Evropské unie. Akční plán na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědné subjekty, termíny a měřitelná kritéria splnění aktivit. Bližší informace jsou k dispozici na https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie.

Základním dlouhodobým cílem VIZE NULA je, aby nejpozději do roku 2050 nebyla na pozemních komunikacích usmrcena ani těžce zraněna žádná osoba. Nástroj, jak se ke společnému cíli přiblížit, představuje tato Strategie. Na národní úrovni jsou mimo jiné definovány oblasti s největším potenciálem snížení závažných následků dopravních nehod, není zde však prostor věnovat se odlišným specifikům v rámci jednotlivých krajů a měst. „Klíčové je tedy přenesení Strategie z národní úrovně do úrovní krajských a místních, kde je prostor věnovat se jednotlivým specifikům včetně konkrétních nehodových lokalit, k jejichž určení poslouží vhodná certifikovaná metoda,“ vysvětluje Ondřej Valach.

Význam místních strategií BESIP

  • Přinášejí odborně zpracovaný přehled v oblasti bezpečnosti silničního provozu, který je důležitým realizačním nástrojem pro zastupitelstva, odbory dopravy apod.
  • Při řešení nehodovosti je postupováno systematicky a komplexně, v souladu se stávajícími rozvojovými záměry města.
  • Jsou identifikovány nehodové lokality, včetně návrhu možných opatření.
  • Je vypracován návrh organizačního zajištění realizace.
  • Do řešení jsou zapojeny všechny dotčené subjekty i občané z řad odborné i laické veřejnosti.
  • Součástí návrhu je i sledování realizace opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.

Obě výše uvedené metodiky byly certifikovány Ministerstvem dopravy ČR. Úspěšnou realizací strategií BESIP na místní úrovni dojde nejen ke zvýšení kvality života občanů ve městech a obcích, ale i ke snížení socioekonomických ztrát z nehodovosti, které v uplynulé dekádě dosáhly v intravilánu měst a obcí 370 miliard Kč.

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Hlavní stránka