lupa x
user

Řada nových staveb by měla v Nymburce uklidnit dopravu

Řada nových staveb by měla v Nymburce uklidnit dopravu

20.02.2024

Redakce

Doprava v Nymburce by měla v nejbližších letech doznat citelných změn. Radní na svém jednání, které se konalo 8.2.2024, vzali na vědomí návrh memoranda mezi krajem, Krajskou správou a údržbou silnic a městem, které řeší spolupráci na několika významných dopravních stavbách.

Řada nových staveb by měla v Nymburce uklidnit dopravu

Tato navržená dopravně urbanistická koncepce rozvoje lokality u Vesláku má hned několik cílů. Jedním z nich je řešení dopravy v klidu tak, aby došlo k odlehčení potřeb pro parkování
v centru města. Dalším cílem je zklidnění dopravy na cyklotrase podél řeky Labe v úseku od elektrárny k Vesláku. Velkým přínosem bude propustnost území cyklistickými stezkami propojujícími stávající trasy a výhledová dostupnost pro MHD. Jsem přesvědčen, že se ubíráme správným směrem dopravního rozvoje našeho města a chtěl bych zároveň poděkovat středočeskému kraji, SFDI a ostatním organizacím za finanční podporu a vzájemnou součinnost při řešení dopravní obslužnosti v našem městě
,“ upřesňuje Tomáš Mach, starosta města Nymburk.

V Nymburce by měly vyrůst stavby, které by měly výrazně přispět ke zklidnění dopravy, včetně té cyklistické. Krajští radní na svém zasedání, které se konalo 8. 2. 2024 vzali
na vědomí návrh memoranda, které spolupráci na přípravě a výstavbě několika významných dopravních staveb řeší. Jde o most přes vodoteč Mrlina, cyklostezku s infrastrukturu
u vodoteče, obslužnou a příjezdovou k budoucímu parkovišti P+R a sportovišti Veslák, cyklostezku podél Labe, točnu pro autobusy a doplnění patřičných inženýrských sítí. Účastníky memoranda budou kraj, Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) a město Nymburk.

Cílem memoranda je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci investic. Konkretizace forem spolupráce stran bude upřesněna následným uzavřením smlouvy o spolupráci, kde bude zároveň vymezena finanční spoluúčast stran,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Spolupráci na stavbě cyklostezky a příslušné infrastruktury k ní, přislíbil i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Středočeský kraj by měl být investorem celé akce a prostřednictvím své příspěvkové organizace KSÚS by měl mít na starosti výstavbu a úpravu stavební objektů, které jsou anebo budou v majetku kraje. Město Nymburk se zaváže k poskytnutí pozemků nutných k realizaci celé akce. Dále se zaváže k zajištění projekční přípravy a zajištění financování výstavby mostu přes vodoteč, spoluprací se SFDI ve věci výstavby cyklostezky a infrastruktury s ní spojené, včetně chodníku pro pěší a příjezdové komunikace.

 

Hlavní stránka