lupa x
user

Program SiteFlow ® pomohl s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem

Program SiteFlow ® pomohl s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem

29.02.2024

Redakce

Program Siteflow ® nám pomohl dobře a rychle zvládnout projekt rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Mírové ulici.

Program SiteFlow ® pomohl s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem

V srpnu loňského roku dokončila firma Zepris, a.s. spolu se svými dodavateli stavbu – rekonstrukci ulice Mírová v Lysé nad Labem, kde jsme pracovali na projektu jednotné kanalizace, vodovodu, domovních přípojek včetně rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Litol. Druhou část projektu – dešťovou kanalizaci a rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení zpracovala firma Pragoprojekt, a.s., pobočka Karlovy Vary. Vzájemná spolupráce a koordinace obou projektů probíhala díky použitému software bez komplikací.

Díky snadné, příjemné a rychlé práci s programem SiteFlow ® jsme byli schopni efektivně zapracovávat změny během projektu, spolupracovat s projektanty silniční části, koordinovat průběh domovních přípojek a projekt zdárně dokončit.

Parametry stavby/projektu

SO 01 Jednotná kanalizace DN 400-1000 mm, délka 1 558 m, počet domovních přípojek 86 ks a 28 ks přípojek okapních svodů, délka přípojek 921,5 m

SO 02 Čerpací stanice odpadních vod 80 m3, 2x 17 l/s, s hrubým předčištěním, odlehčovací komorou se sklopnými česlemi a přípojkou vodovodu a NN, s armaturním domkem,

SO 03 Kanalizační výtlak DN 150 mm, délka 415 m zaústěný do uklidňovací šachty,

SO 04 Vodovod DN 50 – 150 mm, délka 1396,5 m, počet domovních přípojek 86 ks celkové délky 545 m,

SO 05 Přeložka plynovodu DN 200 mm, 79 m.

Využití programu SiteFlow ®

Program SiteFlow ® jsme využili při navrhování trasy, optimalizaci hloubek uložení – nivelety potrubí, koordinaci projektovaných sítí s okolními sítěmi, k automatickému vytvoření výkresové dokumentace – situací a podélných profilů, tvorbu výkazu výměr výkopových prací, pažení, podsypu, obsypu a zásypu atd. Projekční model navrhovaných sítí přináší zvýšení produktivity projekčních prací, zlepšení komfortu projektanta a maximální orientaci projektanta v projektem dotčeném území. Program používáme i ke koordinaci uložení jednotlivých přípojek. Díky jednoduchosti a lehkosti ovládání si už neumíme představit práci jiným způsobem.

Program SiteFlow ® můžete využít pro usnadnění a zefektivnění projekčních prací při projektování trubních liniových staveb. Pro bezplatnou zápůjčku programu k vyzkoušení zašlete e-mail na info@aquion.cz!

O programu SiteFlow ®

Program Siteflow ® je samostatná aplikace specializovaná na projektování trubních liniových staveb a na simulační modelování vodovodů a kanalizací. Uživatel – projektant má několikanásobně vyšší produktivitu práce, pracuje za pomoci DMT, je schopen pracovat rychle, dobře a efektivně. Pracuje stejně na trase jako na niveletě, tj. může upravovat trasu v situaci anebo niveletu potrubí v podélném profilu. To spolu s použitím vestavěných knihoven eliminuje formální chyby v dokumentaci. Exporty výkresů – situací, řezů a podélných profilů do souboru formátu DXF jsou plně nastavitelné, včetně jazykových mutací výkresových výstupů. Automaticky leze vygenerovat do formátu xls výkopové práce, včetně podsypů, obsypů, zásypů, pažení a vrstev komunikace včetně zazubení, seznam vytyčovacích prvků, seznam dotčených pozemků, podklad pro výrobu šachtových den ad. Vyzkoušejte, budete příjemně překvapeni. Více naleznete zde: https://www.aquion.cz/software/7-siteflow/423-00siteflow-prezentace-191127ph .

O společnosti Aquion

Společnost Aquion, s.r.o. působí na českém a slovenském trhu od roku 1993. Cíle společnosti Aquion jsou: Zajistit dobrý stav a vysokou životnost komunikací okolo objektů – poklopů, vpustí ad. (viz https://www.aquion.cz/produkty/53-01plastove-vyrovnavaci-a-roznaseci-prstence/296-0003zakladni-informace-o-prstencich2 ), Vylepit kvalitu vody dodávanou pro lidskou potřebu a v bazénech a vířivkách a zajistit rozvody TUV před Legionellou a u otevřených chladících systémů eliminovat nárůsty mikroorganismů, za současného snížení nákladů (viz https://www.aquion.cz/produkty/2-03dezinfekce-vody/31-01jak-kvalita-pitne-vody ). Pomoci vyřešit otázky kam s dešťovou vodu pomocí nového inovativního systému pro vsakování a nakládání se srážkovými vodami se zvýšenou životností, sníženým zanášením a rychlostí výstavby (informace o novém systému připravujeme, pokud vás zajímá tento nový systém, napište nám na info@aquion.cz). Díky dodávkám (4) malých vodoměrných šachet s vysokou životností, tepelnou odolností, jednoduchou konstrukcí a standardním prvky vodoměrné soupravy a vodoměru (viz: https://www.aquion.cz/produkty/vodomernesachty) pomáháme snižovat náklady majitelům nemovitostí i vodárnám při obsluze vodoměrů.

Společnost Aquion vyvíjí program SiteFlow, a eVaK – vodohospodářský technicko-ekonomický informační systém s plány obnovy, evidencí provozní událostí ad. Jedná se o multidimenzionální databázové dvojče vodovodů a kanalizací (více zde: https://www.aquion.cz/software/evakr-provozni-a-majetkova-evidence ). eVaK je určen pro plánování životnosti infrastruktury, jeí obnovy a pomáhá vlastníkům, správcům a provozovatelům vaK zefektivnit různé dílčí činnosti za vysokých bezpečnostních standardů.

Společnost Aquion vytváří projekty vodohospodářských stav a staveb technické infrastruktury od malého až po velký rozsah. Pracujeme na projektech technické infrastruktury stejně jako na projektech rybníků a úprav toků. Současně vytváříme studie a plány rozvoje systémů zásobování vodou a splaškového a dešťového odvodnění měst a obcí (například zde: https://www.aquion.cz/sluzby/56-generely-a-simulacni-vypocty/369-01jak-simulacni-vypocty-odvadeni-srazkovych-a-splaskovych-vod ). Vytváříme plány obnovy VaK. Vyhotovujeme posudky různých havarijních stavů. Posuzujeme odlehčovací komory pomoci emisní i imisní strategie. Provádíme návrhy vsakovacích konstrukcí. Zpracováváme provozní a manipulační řády, kanalizační řády, povodňové plány apod. Podrobnosti naleznete zde: https://www.aquion.cz/sluzby.

Vysvětlivky

DMT – digitální model terénu

DXF – Data Exchange Format, textový veřejný formát souboru pro ukládání vektorové grafiky, textová obdoba binárního souboru dwg.

Hlavní stránka