lupa x
user

Řešení nové železniční zastávky nejen pro Jankovice je na světě

Řešení nové železniční zastávky nejen pro Jankovice je na světě

16.02.2023

Redakce

Vedení města jedná se zástupci Správy železnic a Integrované dopravy Středočeského kraje o využití železniční zastávky Kamenné Zboží také pro Nymburáky. Upravená zastávka by se stala alternativou nejen pro obyvatele nedalekého sídliště Jankovice, ale především potřebným dopravním uzlem pro vznikající lokality za Poliklinikou, Na Hroudách a dalších.

Řešení nové železniční zastávky nejen pro Jankovice je na světě

„Na základě plánovaného rozvoje města vzniká výraznější požadavek na dopravní obslužnost území tvořeného lokalitami Na Hroudách, Drahelic a Jankovic a nově vznikající lokality za Poliklinikou. Vzhledem k budoucímu významnému nárůstu počtu obyvatel je potřeba pojmout řešení dopravy komplexně. Ve zmíněných lokalitách počítáme s vybudováním nových komunikací také pro autobusovou dopravu, která naváže na přebudovanou železniční zastávku Kamenné Zboží, kde by měl nově vzniknout podchod a parkoviště. Na předmětném došlo ke shodě jak Správy železnic, starosty obce Kamenné Zboží, tak zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje,“ představil záměr místostarosta Zdeněk Vocásek a dodal, že tento krok zároveň nabízí lepší dostupnost dopravy Jankovickým, kteří před časem předložili petici za vybudování nové železniční zastávky přímo u sídliště. Přitom však nebyla řešena oboustranná dopravní obslužnost požadované železniční zastávky a přístup autobusové dopravy a osobní dopravy, což je dnes základní požadavek.

Ze společných jednání a konzultací vyplývá, že hlavním cílem plánované modernizace dotčeného traťového úseku je především zefektivnění provozu, tedy plynulost jízdy, zvýšení traťové rychlosti apod. a navýšení kapacity trati. Vzhledem k realizačnímu záměru tedy   zpracovaná studie proveditelnosti a celkový záměr projektu se zřízením nové zastávky v lokalitě sídliště Jankovice od začátku nepočítá. Z pohledu koncepce investičního záměru se dá také předpokládat, že by zřízení zastávky přineslo především provozně-ekonomické omezení a komplikace. Ve smyslu zlepšení dopravní obslužnosti lokality se kloníme k využití stávající blízké zastávky v obci Kamenné Zboží, která vzhledem k předpokládanému rozvoji Nymburka nabízí perspektivní, levnější a rychlé řešení, za předpokladu dopravního propojení s nově vznikajícími částmi města,“ vyjádřil stanovisko Správy železnic ke zmíněné petici Ing. Jan Beneš, který se aktuálně zabývá projektovou přípravou zastávky Kamenné Zboží v rámci modernizace traťového úseku Nymburk-Lysá nad Labem, kde je začátek realizace uvažován v letech 2026/2027.

Vzhledem k plánovanému přeložení trati pro zrychlení železniční dopravy pozbývá myšlenka vybudovat zastávku přímo u sídliště Jankovice smyslu. Na jednání města se zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Správy železnic v úterý 7. února panovala shoda ohledně výhodnější pozice zastávky Kamenné Zboží pro budoucí využití.

„Vzhledem k připravované přeložce trati kolem lokality Jankovic skutečně ztrácí zastávka, jejíž prověření jsme dříve podporovali, na efektivitě. Přidání jakékoliv další zastávky na hlavní železniční trati rovněž může mít negativní vliv na kapacitu železniční trati, což by mohlo vést i k výraznějšímu prodloužení jízdních dob vlaků regionální dopravy (například z důvodu nutného předjetí vlaky dálkové dopravy), případně i rozpadu přípojných vazeb na další vlaky. Z tohoto pohledu se tedy jeví možnost realizace přestupního bodu v Kamenném Zboží jako vhodná alternativa pro zlepšení dopravní obslužnosti nejen obyvatel lokality Nymburk-Jankovice. Tuto možnost bychom tedy se zástupci dotčených samospráv chtěli blíže prověřit,“ uvedl Ing. Pavel Winter, náměstek pro dopravu IDSK.

Hlavní stránka