lupa x
user

Všeobecné podmínky užití webu


 1. Tyto Všeobecné podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují užívání webových stránek allnews.cz (dále jen „AN“). Vlastníkem a provozovatelem AN je společnost TOXIN s.r.o., IČO: 022 25 166, se sídlem Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217163 (dále jen „Provozovatel“).

 2. Před užitím webových stránek AN se, prosím, seznamte s těmito Podmínkami. Používáním webových stránek AN projevujete s Podmínkami svůj souhlas.

 3. Obsah AN je Vám poskytován prostřednictvím sítě internet. Užíváním AN souhlasíte s tím, že v rámci AN mohou být zobrazovány reklamy a/nebo jiná propagační sdělení (dále jen „Reklama“). Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel, který je oprávněn Reklamu bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

 4. Za účelem provozování AN a neustálého zlepšování poskytovaných služeb může Provozovatel financovat provoz AN také z příjmů z inzerce. Proto si Vás dovolujeme zdvořile požádat, abyste se zdrželi užívání softwarových opatření (aplikací), které zobrazenou Reklamu blokují.

 5. Šíření obsahu webových stránek AN pro jinou než osobní potřebu, zejména jeho reprodukce, úpravy, další zpracování a jiné komerční úpravy je bez předchozího souhlasu Provozovatele zakázáno. Porušení tohoto zákazu uživatelem webových stránek AN může být posouzeno jako jejich užívání v rozporu s platnými právními předpisy ČR, jakož i v rozporu s dobrými mravy a těmito Podmínkami. Vznikne-li Provozovateli tímto porušením újma, vzniká na straně poškozeného Provozovatele nárok na náhradu škody ve smyslu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 6. V případě, že webové stránky AN obsahují data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory, aplikují se také na tento obsah platné právní předpisy a uživatel nesmí rovněž tento obsah šířit, kopírovat, měnit nebo s nimi jinak než pro osobní potřebu bez předchozího souhlasu autora nakládat.

 7. Webové stránky AN můžou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla, postupy, provoz ani zobrazovaný obsah jiných subjektů a při návštěvě těchto webových stránek by se měl uživatel seznámit s jejich podmínkami užití.

 8. Obsah webových stránek AN je určen veřejnosti a je pouze informativního charakteru. Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost či úplnost obsahu webových stránek AN, jakož i za z toho vyplývající případnou újmu či škodu vzniklou v souvislosti s používáním webových stránek AN. Provozovatel také neodpovídá Uživateli za jakoukoli jinou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s omezením či ukončením poskytování AN.

 9. Obsah webových stránek může být měněn či odstraňován i bez předchozího upozornění, přičemž oprávněnou osobou k provádění těchto úprav je výhradně Provozovatel.

 10. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Provozovatel bez odkladu uveřejní na webové stránce AN. V případě jakýchkoli změn AN Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu, která Uživateli vznikne v důsledku toho, že se neseznámil se změnami Podmínek proto, že AN pravidelně nevyužívá.

 11. V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

 12. Tyto Podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s AN, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti s AN, budou s konečnou platností rozhodnuty příslušnými obecnými soudy České republiky.

 13. S Provozovatelem se v případě potřeby můžete spojit prostřednictvím následujících kontaktních údajů: TOXIN s.r.o., IČO: 022 25 166, se sídlem Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4, tel: 777 706 476, e-mail: office@allnews.cz.

 14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2021.