lupa x
user

Mendelova univerzita chce posílit odolnost venkova proti klimatické změně

Mendelova univerzita chce posílit odolnost venkova proti klimatické změně

16.03.2023

Redakce

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně chystají semináře i webový portál pro vlastníky zemědělské půdy s cílem posílit odolnost venkova proti klimatické změně. Mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová dnes v tiskové zprávě uvedla, že vědci z fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií zkoumají připravenost obcí na klimatickou změnu. Podle ní právě vlastníci mohou ovlivnit, jak se v krajině bude hospodařit.

Mendelova univerzita chce posílit odolnost venkova proti klimatické změně

Foto: Shutterstock 

Vědci označují za klíčovou schopnost venkova rychle a adekvátně reagovat na negativní dopady a projevy, které s sebou klimatická změna přináší. Prostor postrádající tuto schopnost považují za zranitelný. „Obec, která v minulosti zatravnila pozemky náchylné k vodní erozi půdy, obnovila polní cesty s větrolamy a vybudovala místa, kde se zadržuje voda v krajině, je vůči negativním projevům postupující klimatické změny mnohem méně zranitelná než ta, která takto připravená není. Na případné vydatné srážky či sucho je tak lépe připravena a má možnosti negativní dopady jimi vyvolané minimalizovat,“ uvedl Ondřej Konečný z univerzitního ústavu regionálního rozvoje.

Oproti zahraničí mají české obce podle vědců velkou výhodu, protože často na svém katastru vlastní značnou část zemědělské půdy, a tedy potenciálně mohou určovat, jak se na ní bude hospodařit. „Samozřejmě jen málo obcí na své vlastní půdě zemědělsky hospodaří a spíše ojediněle využívají úpravy pachtovních smluv jako nástroj pro případné předcházení následků či vypořádání se s negativními projevy klimatické změny,“ upozornil Konečný.

Vědci proto vnímají práci se zástupci obcí jako velmi důležitou a chystají pro ně putovní výstavy a semináře ukazující pozitivní příklady. „V šetřeních se opakovaně potkáváme s bariérou související s časovou náročností, znalostními deficity a celkovou komplexností případných změn ve využívání vlastní půdy. Předpokládáme proto, že webový portál, takzvaná kuchařka pro vlastníky půdy, výstavy a další osvětové činnosti pomohou tyto bariéry zmírnit. U části vlastníků tím překročíme pomyslný práh odbornosti,“ uvedl Konečný. Hlavní krok je pak už na vlastnících samotných.

Podle univerzity se ale lidé s postupujícími negativními změnami klimatu, jako jsou eroze půdy, sucho nebo povodně, čím dál více zajímají o krajinu a životní prostředí, kde žijí. „Proto bychom rádi vlastníkům ukázali, že i jejich přístup k půdě může lokalitě pomoci se přizpůsobit dopadům klimatické změny či jejich příčiny alespoň částečně oslabit,“ řekl vědec. Některé obce už nějaké kroky k posílení odolnosti podnikají, podle univerzity to ale není součást dlouhodobé strategie.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka