lupa x
user

Nemocnice Na Homolce plánuje posílit medicínské programy a investovat do provozu

Nemocnice Na Homolce plánuje posílit medicínské programy a investovat do provozu

19.01.2022

Redakce

Naši primáři Vám přináší přehled toho nejvýznamnějšího, co se na jejich odděleních v loňském roce událo, a přehled novinek, které mohou na Homolce letos očekávat pacienti z celé České republiky.

Nemocnice Na Homolce plánuje posílit medicínské programy a investovat do provozu

Jsem rád, že se i přes ztížené pracovní podmínky v náročném období pandemie covid-19 podařilo díky transformaci vybraných oddělení a redistribuci lůžek zajistit péči jak pacientům s covid -19, tak i ostatním pacientům, a zároveň se dařilo v našich hlavních oborech posouvat hranice možností současné medicíny,“ hodnotí uplynulý rok ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBADíky dobrému finančnímu zdraví Nemocnice Na Homolce můžeme letos investovat do její modernizace a budoucího rozvoje, a to jak z vlastních zdrojů, tak z dotačních programů“, dodává Petr Polouček.

Společným jmenovatelem současné medicíny je přesná diagnostika, šetrnost prováděných výkonů, komplexní péče o pacienta, včetně ambulantní před a pooperační péče, a spolupráce jednotlivých oborů. Naši primáři Vám přináší přehled toho nejvýznamnějšího, co se na jejich odděleních v loňském roce událo, a přehled novinek, které mohou na Homolce letos očekávat pacienti z celé České republiky.

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – primář oddělení kardiologie
„V loňském roce jsme provedli 1475 katetrizačních ablací, dosud nejvyšší počet katetrizačních ablací srdečních arytmií, a více než 600 implantací kardiostimulátorů. Zahájili jsme implantace nového typu bezdrátového kardiostimulátoru Aveir VR a dokončili sérii preklinického testování bezdrátové kardiostimulace Aveir DR, která bude zajišťovat fyziologickou dvoudutinovou kardiostimulaci.

V druhé polovině roku 2021 jsme provedli první implantace zcela nového typu subkutánního ICD kardiostimulátoru. V rámci katetrizačních ablací srdečních arytmií jsme provedli unikátní a nejvyšší počet ablací pro fibrilaci síní pulsní vlnou – ireverzibilní elektroporací, tedy netermickým typem energie, čímž se podařilo výrazně zkrátit dobu těchto výkonů (místo původních 1–2 hodin na 30 minut). Od dubna do konce roku to bylo celkem 250 výkonů, což je dosud nejvyšší počet v jednom centru v celosvětovém měřítku. V rámci neuromodulační léčby jsme provedli celosvětově první ablaci velkého splanchnického ganglia, což by měl být výkon určený pro pacienty se srdečním selháním nebo se synkopálními stavy (přechodné bezvědomí).

V letošním roce plánujeme v kardiologii řadu novinek, např. novou, hybridní implantaci náhrady mitrální chlopně a katetrizační plastiku trojcípé chlopně. Ve stádiu příprav je zavedení mechanické pulzatilní dlouhodobé podpory selhávající levé komory u nemocných v šokovém stavu nebo ve stavu akutního srdečního selhání.“

MUDr. Ivo Skalský, MBA – primář kardiochirurgického oddělení
„V loňském roce jsme pokračovali v rozvoji našich hlavních programů. Jsou to minimálně invazivní kardiochirurgické operace pro ischemickou chorobu srdečníplastiky mitrálních a trojcípých chlopní a robotická kardiochirurgie. Naplno běžel  program léčby srdečního selhání u těžce nemocných pacientů, na němž spolupracujeme s oddělením kardiologie a komplexní péče o pacienty s vrozenými srdečními vadami v dospělosti, u kterých jsme provedli přes 80 operací. Pomocí méně invazivního postupu LIVE (Less Invasive Ventricular Enhancement) dokážeme bez použití mimotělního oběhu malým řezem v délce 8-10 centimetrů provést plastiku výdutě levé komory srdeční a zlepšit tím kvalitu života těchto mnohdy již jinými metodami neléčitelných pacientů. 

V letošním roce plánujeme rozvíjet spolupráci s oddělením cévní chirurgie na komplexním řešení onemocnění hrudní aorty a s invazivními kardiology program katetrizačních ošetření srdečních chlopní.“

Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D. – primář oddělení cévní chirurgie
„V loňském roce jsme i přes částečné omezení provozu zachovali plné spektrum vaskulárních operací, které zde běžně provádíme. Kromě běžných cévně-rekonstrukčních operací se jednalo hlavně o tři nosné programy našeho oddělení: endovaskulární, roboticko-laparoskopický a klasickou chirurgickou léčbu torakoabdominální aorty (kombinované postižení hrudní a břišní aorty), kde jsme v loňském roce dosáhli výsledků srovnatelných s předními světovými pracovišti. Naše oddělení zůstává i v letošním roce jediným pracovištěm v ČR, které nabízí komplexní léčbu aorty všemi dostupnými technologickými postupy.“

MUDr. Jan Klener – primář neurochirurgického oddělení
„I v této těžké době jsme zavedli řadu novinek, například zlepšení monitorace sluchu při operacích vestibulárních schwannomů (nezhoubné nádory sluchového nervu), zavedení osvětlených mikrochirurgických nástrojů při operacích na hlubokých mozkových strukturách, výrazný rozvoj endoskopických operací páteře a zavedení nových technik v epileptochirurgii. Pokračujeme ve vývoji mikrochirurgické operační techniky a know how cestou neustálého zdokonalování řady detailů, které stále zvyšují kvalitu operační i kolemoperační péče.

V letošním roce budeme na oddělení neurochirurgie pořizovat  nejmodernější generaci operačních mikroskopů, včetně digitálního mikroskopu a tzv. supermikroskop a nejmodernější generaci přístroje pro navigované operace páteře a CT kontrolu během operace, tzv. „O-rameno.“ 

MUDr. Martin Kovář – primář neurologického oddělení
„I přes komplikace provozu způsobené pandemií jsme i v loňském roce udrželi pozici největšího pražského a středočeského centra v počtu pacientů s mozkovou mrtvicí, léčených mechanickou rekanalizací – katetrizačním zprůchodněním mozkové tepny ucpané sraženinou. Za pomoci softwarového nástroje hodnotícího průtok krve mozkem můžeme pomoci i některým pacientům, jimž bychom dříve nedávali už šanci. V diagnostice těžké epilepsie využíváme poslední dva roky možnosti miniinvazivní implantace elektrod přímo do mozku, což slouží k určení epileptogenní zóny, která je posléze operačně odstraněna, a tedy vyléčena. Pro snížení počtu záchvatů Implantujeme vagové stimulátory nové generace. Po úspěšném pilotním projektu budou letos operováni někteří pacienti s těžkou epilepsií zcela novou technikou mnohočetných transekcí. Chceme být pro naše pacienty i nadále důvěryhodným a bezpečným místem.“

Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc. – primář oddělení stereotaktické a radiační chirurgie
„I přes omezení v důsledku pandemie covid-19, kdy jsme museli značnou část léčby přesunout do ambulantního provozu, jsme v loňském roce ošetřili 1171 pacientů gama nožem, což je historicky nejvyšší počet nemocných. Vysoký počet léčebných zákroků jsme mohli docílit velmi prospěšnou inovací na model Icon v roce 2019 a dále instalací nové generace plánovacího systému, který zkracuje čas plánování, ale i léčby.

 V letošním roce plánujeme obměnu pojízdného rentgenu na operačním sále a rozšíření spektra stereotaktických operací, zejména v oblasti léčby bolesti. Začneme připravovat obměnu zdrojů záření Co 60, která by měla proběhnout v příštím roce. Letos na podzim oslaví gama nůž již 30 let svého provozu v ČR. Za tu dobu bylo provedeno téměř 24 tisíc radiochirurgických operací, které ve většině případů zachránily, nebo výrazně prodloužily pacientům život.

Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. – primář oddělení nukleární medicíny, PET
Naše PET centrum dlouhodobě provádí nejvyšší počet PET/CT vyšetření v ČR. Kromě rutinního zobrazování nádorů a zánětů s pomocí radioaktivního cukru (FDG) využíváme i další  registrovaná radiofarmaka (FCV, FCh, FMM, NaF) pro specifické případy a tři další (FBB, FBP, FTP) v rámci klinických hodnocení. Spektrum nabízených PET/CT vyšetření je dnes již velmi široké. V uplynulém roce proběhly rozsáhlé hydroizolační práce budovy PET centra a při té příležitosti byl obměněn jeden ze dvou provozovaných PET/CT skenerů za nejmodernější systém s plně digitálními detektory, který dosahuje ještě vyšší citlivosti při minimální radiační zátěži pro pacienty i personál. I přes pandemická opatření a náročnou rekonstrukci bylo provedeno rekordních 8 988 PET/CT vyšetření, tj. o 6,1 % více, než v předchozím roce.

Ve druhém pololetí letošního roku plánujeme zahájení přístavby pro PET/MR technologii, která ve specifických indikacích umožní další zpřesnění diagnostiky. Díky dobré dostupnosti radiofarmaka FCh začínáme už nyní nabízet velmi přesné předoperační vyšetření příštítných tělísek.“

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. – primář radiodiagnostického oddělní
„V loňském roce jsme provoz v souladu s požadavky akutní medicíny často přizpůsobovali potřebám akutních pacientů s covidem-19. V letošním roce 2022 plánujeme instalaci unikátního hybridního přístroje PET-MR, který kombinuje metodu pozitronové emisní tomografie s magnetickou rezonancí. Přístroj významně sníží radiační zátěž pacienta a také zlepší detekci některých onemocnění, a to zvláště v oblasti mozku. Rovněž letos vyměníme náš současný CT přístroj, na kterém denně vyšetříme okolo 50 pacientů, za nový modernější. V oblasti magnetické rezonance pokračujeme ve výzkumu analýzy signálu, a to i za pomoci umělé inteligence. Tento výzkum je podpořen granty. Nadále budeme rozvíjet intervenční – tedy léčebnou část – našeho oboru.“

MUDr. Ronald Pospíšil – primář oddělení všeobecné chirurgie
„I přes pandemii covid se podařilo navýšit počet odoperovaných pacientů s maligní diagnózou, zejména z oblasti hrudní, ale i břišní chirurgie. V kolorektální chirurgii jsme provedli až 80 % výkonů mininvazivně. Již rutinní jsou u nás robotické operace konečníku, a naprostým standardem pak robotické operace prostaty a ledvin, kterých jsme v loňském roce provedli více než 200.

V letošním roce budeme díky stavebním úpravám a nové přístrojové technice na operačních sálech (např. peroperační utrasonograf, laser, laparoskopická věž) nadále rozšiřovat péči o chirurgické pacienty. Našim cílem je ve spolupráci s mimopražskými zařízeními navyšovat péči o onkologicky nemocné a udržet vysoký standard chirurgické péče s důrazem na mininvazivní přístupy, včetně navýšení počtu robotických operací.“

 

Martina Dostálová

Hlavní stránka