lupa x
user

Environmentální politika ve stavebnictví: z konkurenční výhody se stal nezbytný standard

Environmentální politika ve stavebnictví: z konkurenční výhody se stal nezbytný standard

12.04.2022

Redakce

V případě renomovaných stavebních společnosti je dnes prakticky nemyslitelné, aby součástí jejich firemní strategie nebyla také ochrana životního prostředí. Jsou to právě ony, které provozem automobilů a strojů při stavebních pracích zasahují do krajiny a ovlivňují příslušné ekosystémy i kvalitu života obyvatel dané lokality, a tak má-li být stavební firma při získávání zakázek úspěšná, musí mít trvale řešeny environmentální aspekty své činnosti – emise prachu, hluku, vznik odpadů, spotřebu vody, energií a podobně.

Environmentální politika ve stavebnictví: z konkurenční výhody se stal nezbytný standard

Běžnou součástí řízení činností stavebních firem se stal Systém environmentálního managementu (EMS). Certifikát EMS představuje v současnosti asi nejrozšířenější způsob, jak lze deklarovat, že firma v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a při produkci svých výrobků či poskytování služeb zvažuje také jejich dopady na životní prostředí. Například společnost GEOSAN GROUP začala s budováním systému EMS na základě své snahy o zlepšování životního prostředí již v roce 2003. Uvědomuje si, že podnikáním ve stavebnictví ve větší nebo menší míře ovlivňuje životní prostředí, proto jeho ochranu považuje za jednu ze základních priorit svého rozvoje. GEOSAN GROUP nemá obavy veřejně prezentovat svoji činnost v oblasti ochrany životního prostředí a jít i nad rámec zákonných požadavků, aby zákazníkovi nabídl vyšší kvalitu – ve společnosti byl zaveden nejen systém EMS, ale následně i neméně známý systém EMAS. Jde o dobrovolný nástroj environmentálního řízení vyvinutý v roce 1993 Evropskou komisí. Systém je globálně použitelný, otevřený pro všechny typy soukromých a veřejných organizacích a představuje jeden ze způsobů, kterým může jakákoli společnost přistoupit k zavedení systému environmentálního řízení EMS.

Šetrný přístup k přírodě a zlepšování životního prostředí je pro GEOSAN GROUP dlouhodobou prioritou a společnost se tím hlásí k filozofii trvale udržitelného rozvoje. Snaží se používat postupy šetrnější k životnímu prostředí a omezovat spotřebu na co nejmenší možnou míru. Společnost si v rámci certifikovaných systémů EMS a EMAS stanovila od roku 2004 již celkem 70 cílů, z nichž drtivá většina byla splněna. Generální ředitel společnosti jmenoval manažera kvality představitelem vedení pro EMS – ten je odpovědný za celkovou funkčnost systému EMS a EMAS –, a společnost má ve svém organizačním uspořádání vytvořen i útvar kvality, který zabezpečuje vlastní výkonnou činnost v oblasti managementu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce. Dohlíží na zavedené systémy řízení a prostřednictvím interních auditů nebo namátkových kontrol je prověřuje. Audity jsou prováděny podle schváleného programu auditů vždy na příslušný kalendářní rok; například v letech 2005–2021 společnost provedla celkem 372 interních auditů. Na základě realizovaných cílů EMS/EMAS realizoval GEOSAN GROUP mnohá zlepšení dokonce i nad rámec daný legislativními požadavky; zavedl povinnost zpracovávat havarijní plány pro každou stavbu bez ohledu na množství závadných látek nebo povinná roční školení v ochraně životního prostředí pro pracovníky na stavbě, a to s důrazem na odpadové hospodářství a havarijní plánování.

GEOSAN GROUP aktivně řeší nejen environmentální aspekty přímé, ale i nepřímé, protože na řadu konkrétních stavebních prací si najímá subdodavatele. Činí tak výběrem vhodného subdodavatele a působením na subdodavatele v průběhu stavby. Při realizaci staveb jsou subdodavatelé pod neustálou kontrolou řídících pracovníků společnosti a jedním ze základních kritérií pro výběr vhodného subdodavatele jsou jeho šetrné přístupy k ochraně životního prostředí při stavebních pracích. Subdodavatelé jsou také před zahájením prací seznamováni se zákonnými požadavky a interními předpisy společnosti, které se týkají řádného nakládání s odpady, bezpečného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, havarijní připravenosti nebo snižování hluku a emisí prachu.

V současné době se společnost GEOSAN GROUP zaměřuje na bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace starých ekologických zátěží a rekultivace, inženýrské sítě, vodohospodářské, energetické a dopravní stavby.

Hlavní stránka