lupa x
user

Průzkum globální hodnocení hrozeb 2023 odhaluje alarmující nárůst sexuálního zneužívání dětí na internetu

Průzkum globální hodnocení hrozeb 2023 odhaluje alarmující nárůst sexuálního zneužívání dětí na internetu

18.10.2023

Redakce

Konverzace s dětmi na online herních platformách může během 19 sekund přerůst ve vysoce rizikové situace groomingu

Průzkum globální hodnocení hrozeb 2023 odhaluje alarmující nárůst sexuálního zneužívání dětí na internetu

• Umělá inteligence je nyní využívána k vytváření materiálů o sexuálním zneužívání dětí

Globální aliance WeProtect zveřejnila svou čtvrtou zprávu o globálním hodnocení hrozeb (Global Threat Assessment Report), která odhalila, že od roku 2019 došlo k 87% nárůstu nahlášených případů sexuálního zneužívání dětí, přičemž celosvětově bylo nahlášeno více než 32 milionů případů (NCMEC). Zjištění zdůrazňují naléhavou potřebu koordinované, mnohostranné reakce na ochranu dětí ve světě před touto stupňující se hrozbou.

Zpráva, která poskytuje kritický vhled do hrozeb, jimž budou děti v roce 2023 čelit na internetu, také zjistila, že od roku 2020 do roku 2022 došlo k 360% nárůstu sexuálních snímků, které si děti ve věku 7-10 let vytvářejí samy (Internet Watch Foundation). Šokující je také zjištění, že konverzace s dětmi na online herních platformách může přerůst ve vysoce rizikové situace groomingu během 19 sekund, přičemž průměrná doba groomingu je pouhých 45 minut. Prostředí online her, které umožňují prolínání dospělých s dětmi, výměnu virtuálních dárků a veřejné systémy hodnocení, tato rizika výrazně zvyšují.

Výzkum zjistil výrazný nárůst finančního sexuálního vydírání, kdy počet hlášení této újmy vzrostl ze 139 v roce 2021 na více než 10 000 v roce 2022 (viz. podrobná zpráva níže, data NCMEC). Jedná se o to, že pachatelé děti navádějí a manipulují s nimi, aby sdílely své sexuální snímky a videa, a poté je vydírají za finanční zisk. Mnozí vyděrači se na internetu vydávají za mladé dívky a prostřednictvím sociálních sítí oslovují převážně chlapce ve věku 15-17 let. Tento fenomén vedl k řadě případů, kdy si děti tragicky vzaly život.

Nové technologie zvyšují hrozby, kterým děti čelí na internetu. Od počátku roku 2023 přibývá případů, kdy pachatelé také využívají generativní Al k vytváření materiálů pro sexuální zneužívání dětí a jejich vykořisťování. Společnost Thorn zjistila, že ačkoli méně než 1 % souborů s materiály sexuálního zneužívání dětí sdílených ve zkoumaném vzorku komunity pachatelů tvoří v současné době fotorealistické počítačem generované obrázky (CGI) sexuálního zneužívání dětí, jejich objem se od srpna 2022 trvale zvyšuje. Minulý měsíc Austrálie jako první na světě zavedla opatření, která vyžadují, aby velké technologické společnosti přijaly opatření, která zajistí, aby produkty umělé inteligence nemohly být používány k vytváření deepfake snímků a videí sexuálního zneužívání dětí.

„Naše nejnovější zpráva ukazuje, jak velkému ohrožení jsou děti na internetu vystaveny,“ říká Iain Drennan, výkonný ředitel WeProtect Global Alliance. „Sexuální vykořisťování a zneužívání dětí na internetu po celém světě vyžaduje naši pozornost a okamžitou akci. Nové technologické možnosti dále zhoršují stávající rizika a situace v České republice se nijak neliší od zbytku světa. O bezpečnosti dětí se nesmí jednat. Aby se zabránilo poškozování dalších dětí, musí vlády, poskytovatelé online služeb, charitativní organizace a společnosti zvýšit své úsilí a společně usilovat o změnu a ochranu dětí.“

Změnit směr současných trendů zneužívání bude možné pouze se zvýšeným důrazem a závazkem všech zúčastněných stran zapojených do reakce, posílených a umožněných vyzrávající legislativou. Abychom se dokázali bránit, naléháme na všechny zainteresované strany, včetně vlád, poskytovatelů online služeb, organizací občanské společnosti a záchranných složek, aby:

• Investujte do přístupu v oblasti veřejného zdravotnictví: Upřednostněte prevenci a investujte do intervencí zaměřených na ty, kteří se dopustili zneužívání nebo jsou jím ohroženi. Pokud budeme investovat do reakce na problém až poté, co ke zneužívání došlo, tak děti selžeme.

• Soustřeďte se na práva a perspektivu dětí: Navrhujte intervence, které posilují postavení dětí, odstraňují překážky při identifikaci zneužívání a umožňují jim volat k odpovědnosti poskytovatele online služeb.

• Zavádějte globálně sladěné právní předpisy: Zabraňte pachatelům zneužívat mezery v právních předpisech tím, že zavedete celosvětově konzistentní internetové předpisy.

• Přijměte přístup založený na koncepci bezpečnosti: Zajistěte inovativní přístupy k navrhování technologií, které upřednostňují bezpečnost uživatelů od samého počátku, nikoli až následně.

„Každé dítě by se mělo na internetu cítit bezpečně,“ dodává Courtney Gregoire, ředitelka pro digitální bezpečnost ve společnosti Microsoft. „Dnešní zpráva je příkladem toho, že je třeba, aby vlády, charitativní/neziskové organizace a společnosti pokračovaly ve společném úsilí o ukončení sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí na celém světě. V Microsoftu je ochrana dětí online jádrem našeho úsilí o bezpečnost. Technologie musí být součástí řešení, nikoliv problému.“

Další zjištění:

• Propast ve vnímání dětí: Je velký rozdíl mezi tím, jak děti vnímají rizika na internetu, a skutečnými projevy zneužívání na internetu, přičemž důkazy ukazují, že pachatelé jsou dětem často známí a soukromé platformy jsou místem, kde dochází k většině sexuální újmy. To poukazuje na potřebu zlepšit informace o bezpečnosti na internetu odpovídající věku a přístupné postupy pro podávání zpráv.

• Pornografie jako předstupeň? Zpráva zdůrazňuje nové důkazy o souvislosti mezi častým sledováním pornografie a přístupem k materiálům o sexuálním zneužívání dětí.

• Zaměření na menšinové skupiny: Zranitelné menšiny a marginalizované skupiny, včetně těch na základě sexuální orientace, rasy, etnického původu nebo zdravotního postižení, jsou neúměrně vystaveny sexuálnímu poškozování online.

• Globální nestabilita zvyšuje zneužívání: Chudoba, nerovnost a globální krize, jako je pandemie COVID-19, válka na Ukrajině a změna klimatu, přispívají k nárůstu sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí.

„Aby byl online svět bezpečnější, je zásadní porozumět tomu, jak děti vnímají bezpečnost, aby bylo možné vhodně přizpůsobit reakce,“ dodává Najat Maalla M’jid, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro násilí na dětech v OSN. „Poselství dětí je jasné: musíme ještě hodně udělat, abychom zajistili, že digitální prostředí bude pro ně a s nimi bezpečným a ochranným prostorem.“

Další podklady: Chcete-li si stáhnout celou zprávu, navštivte prosím tento odkaz: weprotect.org/global-threat-assessment-23/

WeProtect Global Alliance

Globální aliance WeProtect vytváří politický závazek a praktické přístupy k tomu, aby byl digitální svět pro děti bezpečný a pozitivní, a předchází tak sexuálnímu zneužívání a dlouhodobému poškozování.

Aliance má bezprecedentní dosah: jejími členy je 102 zemí, 66 společností ze soukromého sektoru, 92 organizací občanské společnosti a 9 mezivládních organizací. Společně rozebírají složité problémy a vyvíjejí politiky a řešení na ochranu dětí před sexuálním zneužíváním na internetu.

Více informací o Alianci a jejích členech naleznete na adrese www.weprotect.org

Hodnocení globálních hrozeb v roce 2023

Globální aliance WeProtect každé dva roky vypracovává zprávu Global Threat Assessment, která hodnotí a sleduje měnící se rozsah a povahu sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí na internetu, aby mohla informovat a řídit globální reakci. Vydání pro rok 2023 je čtvrtou zprávou z této série.

Jejím cílem je podpořit opatření založená na důkazech, a to uznáním dosud dosaženého pokroku, doporučením řešení a opatření založených na předložených důkazech a zdůrazněním možností, jak zneužívání předcházet dříve, než k němu dojde.

http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/pruzkum-globalni-hodnoceni-hrozeb-2023-odhaluje-alarmujici-narust-sexualniho-zneuzivani-deti-na-internetu/2428290

Zdroj: Protext

Hlavní stránka