lupa x
user

Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

19.10.2023

Redakce

V Turnově ve dnech 16.-19. 10. 2023 po dvou letech probíhá další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje.

Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

Foto: Liberecký kraj

Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

„Jako obyvatel kraje i jako radní s gescí životního prostředí jsem rád za každé takové měření, neboť tím nezískáváme pouze další data o kvalitě ovzduší ve městě, popisující konkrétní stav znečištění ovzduší v určité době, ale ověřujeme tím i situaci ohledně stavu lokálních zdrojů znečištění a indikujeme případné nové oblasti k řešení. Informování v otázkách kvality ovzduší a aplikace případných opatření považujeme za důležité, neboť každý má nárok dýchat vzduch, který nebude zdrojem vzniku dlouhodobých zdravotních komplikací,“ uvádí Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Základem prováděné studie je 24hodinové měření kvality ovzduší na šesti místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Turnově. Bude tedy možno zpracovat odhad stavu znečištění ovzduší v širší části města.

„Turnov je srdcem Českého ráje a my neustále usilujeme o to, aby to srdce bylo svěží a zdravé. Již v minulosti jsme opakovaně prováděli lokální měření kvality ovzduší v některých více zatížených lokalitách. Proto jsme rádi využili nabídky na společné 24hodinové měření na území celého Turnova, abychom si ověřili, jaká je aktuální situace a případně odhalili problematická místa, která si v budoucnu zaslouží intenzivnější péči,“ říká Jan Lochman, místostarosta Města Turnov.

Měření bude probíhat na následujících místech

  • MŠ Waldorfská, Hruborohozecká 405 – ovzduší je zde ovlivněno dopravou a lokálními topeništi
  • nám. Českého ráje – dopravou významně zatížená lokalita ve středu města
  • MŠ Zborovská (Károvsko) – městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde hlavním zdrojem znečištění jsou malé domácí zdroje – lokální topeniště
  • Malý Rohozec – vesnická zástavba rodinných domů s nízkou dopravní zátěží, s lokálními topeništi, kde hlavním zdrojem znečištění je průmyslová zóna Turnov (Vesecko)
  • Sportovně rekreační areál Maškova zahrada – zdroje znečištění představuje doprava, jedná se o pozaďovou lokalitu a návětrnou stranu města
  • MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641 – pozaďová městská lokalita s bytovými domy, kde je ovzduší ovlivněno centrálními zdroji tepla

Zpracováním získaných údajů vznikne prezentace o kvalitě venkovního ovzduší, kterou bude možné využít například jako podklad pro územní plánování a další strategické dokumenty zaměřené na snížení znečištění ovzduší.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku v ulici 5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou,“ vysvětluje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK. „V rámci měření ovzduší nelze vyloučit, že zachytíme nějaké stopy po požáru ve společnosti JUTA, a.s. Turnov, ke kterému došlo v minulém týdnu. Ale i za předpokladu, že by se je podařilo kvantifikovat, nebudou vyhodnocovány. Důvodem je skutečnost, že předmětem měření ovzduší je zjištění plošné zátěže města za standardní situace, a nikoliv mimořádné události. To je také důvod, proč nebyl změněn harmonogram nebo postup měření a ani rozsah měřených znečišťujících látek.“

Zpracované a vyhodnocené výsledky očekáváme v prvním čtvrtletí 2024.

Zdroj: Tisková zpráva Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, tisková mluvčí Zuzana Balašová

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/mereni-ovzdusi-mobilnimi-systemy-v-turnove-n1150990.htm

Hlavní stránka